CRG, Master Cylinder Piston Up/V04/V05/V09/V10/V11